Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zarówno w zakresie osób i podmiotów z którymi zostały zawarte umowy jak i osób posiadających zadłużenie u Administratora danych osobowych, bądź współadministratorów, lub też zleceniodawców tych podmiotów, które zostały przedstawione na stronie internetowej www.kancelaria-mecenat.pl

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi chcemy Państwa zapewnić, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Mecenat Sp. z o.o. podlegają najwyższej możliwej ochronie.

Poniżej przekazujemy informacje w jakich celach przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa w związku z tym przysługują, w przypadku pytań prosimy o kontakt naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:

Mecenat Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres siedziby: ul. Wieluńska 28, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000328679, NIP 9492115824, REGON 241172711.

Współadministratorami danych osobowych znajdujących się na niniejszej stronie są:

ListaDługów.pl sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Częstochowie, adres siedziby: ul. Wieluńska 28, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000749167, NIP 9492233328, REGON 381336288.

Foxberg Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, adres siedziby: ul. Wieluńska 28, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000209995, NIP 949-19-05-197, REGON 152163282.

Departament Egzekucji Kruk sp.j., z siedzibą w Częstochowie, adres siedziby: ul. Wieluńska 28, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000589173, NIP 9491699119,REGON 151531750.

Inspektora Ochrony Danych

W celu kontaktu w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych i przysługujących w związku z tym praw wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym istnieje możliwość kontaktu mailowego pod adresem: inspektor@kanecelaria-mecenat.pl oraz listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Mecenat Sp. z o.o. ul. Wieluńska 28, 42-200 Częstochowa

Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane dane osobowe zostały dobrowolnie przekazane, bądź otrzymane przez Administratora, bądź współadministratora od zleceniodawcy, pierwotnego wierzyciela który zlecił usługę windykacji należności, w tym także poprzez opublikowanie sprzedaży danej wierzytelności, bądź też wynikają z podejmowanych przez Administratora, bądź współadministratora działań związanych z odzyskiwaniem należności jemu przysługujących.

W przypadku otrzymania danych od innych osób związane jest to z realizacją usług na rzecz wierzyciela danej osoby, lub pierwotnego wierzyciela na podstawie umowy przelewu wierzytelności lub zlecenia odzyskania wierzytelności. Nadto dane mogą być uzyskane także z informacji uzyskiwanych z ogólnie dostępnych baz, takich jak KRS, CEiDG, GUS, księgi wieczyste, w celu zweryfikowania i uaktualnienia wcześniej uzyskanych danych.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w zależności od sposobu ich przekazania w oparciu o zgodę osoby, bądź przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub też jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu. (art. 6 ust. 1 lit. A, B, C, lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO ).

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest profesjonalny pełnomocnik Administratora, któremu Administrator powierzył na podstawie odrębnej umowy prowadzenie spraw windykacyjnych przekazanych Administratorowi przez jego klientów. W zależności od kategorii powierzonej sprawy lub postępowania, odbiorcami danych osobowych są także organy publiczne lub strony przeciwne sporu lub jego współuczestnicy lub pełnomocnicy tych osób. Nadto odbiorcami danych umieszczonych na stronie internetowej są także potencjalni nabywcy wierzytelności wskazanych na tej stronie internetowej, którym oferowana jest publiczna sprzedaż wierzytelności.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim, firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 10 lat od uzyskania informacji o spłacie zobowiązania.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywana dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 15 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienie kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz zasad ich przetwarzania oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do cofnięcia zgody (jeżeli jest ona podstawą przetwarzania danych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .

Sygnalizujemy jednak, iż w przypadku sprzeciwu skutek usunięcia danych nie nastąpi jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony danych roszczeń.

Kontakt:

W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazanym powyżej.


 

Szybki kontakt

© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40